Google AdWords: Conversion Optimizer

קידום אתרים אפקטיבי ברמה אחרת...

ניהול מוניטין
גוגל AdWords מאפשר לקבוע CPA (Cost Per Acquisition) (עלות להמרה) רצוי, עבור קבוצת מודעות במקום לקבוע מקסימום CPC (Cost Per Click) .

גוגל AdWords מאפשר לקבוע CPA (Cost Per Acquisition) (עלות להמרה) רצוי, עבור קבוצת מודעות במקום לקבוע מקסימום CPC (Cost Per Click) . בכל פעם שמודעה מן הקבוצה מועמדת לחשיפה, נעשה חישוב של הסיכוי להמרה על סמך נתונים מן העבר, נקבע בהתאם מקסימום CPC והמודעה מוצגת רק כשהסיכוי להמרה גבוה יחסית.

ניתן להפעיל את התכונה רק אם משתמשים במעקב המרות וב-30 הימים האחרונים היו לפחות 300 המרות. העלות להמרה בפועל אינה מובטחת כיון שתתכן סטייה בין ההערכה לכמות המרות ובין מספר ההמרות בפועל.